energingas

energingas
energìngas, -a adj. (1) veiklus, turintis daug energijos: Jis toksai stiprus, energingas .
energìngai adv.: Jis viską daro energìngai .įsakmus: Pareiškė energingą protestą dėl incidento sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • energingas — energi̇̀ngas, energi̇̀nga bdv. Íeškome energi̇̀ngų darbúotojų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • veiklus — veiklùs, ì adj. (4) 1. Kos58, M, LL19,102, Rtr, ŠT10, Š, DŽ, KŽ kuris mielai veikia, aktyvus, energingas, darbštus: Veiklùs žmogus yra linkęs veikti ir kitus veikdinti FT. Negalima atsistebėti, koks veiklus ir energingas buvo Tumas Vaižgantas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aktyvus — aktyvùs, ì adj. (4) veiklus, energingas: Aktyvus profsąjungos veikėjas rš. Mokytojai, ruoškite kultūringus, apsišvietusius socialistinės visuomenės piliečius, aktyvius kovotojus dėl komunizmo! (sov.) sp. Aktyvùs prekybos balansas (didesnis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apysmarkis — apysmarkis, ė adj. (1) 1. gana smarkus, gyvas, energingas: Ji nepėkščia, ir vyrą gavo apysmarkį – kaži ar sugyvens Gs. apysmarkiai adv.: Ėjau apysmarkiai, tai ir pavijau Mrj. 2. gana gausus: Apysmarkis lietus Slm. apysmarkiai adv.: Apysmarkiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eiklus — eiklùs, ì adj. (4) 1. Lš, Lzd, Šmk kuris gali greitai eiti, bėgti, greitas: Eiklùs arklys – eina ir eina ir vis nepriilsta Vrn. Jo arkliai labai eĩklūs Šn. Ale jis ir eiklus, net tiek atėjo Mrs. Išjojo bernelis ... šyvo žirgelio, eiklaus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • energingumas — energingùmas sm. (2) → energingas: Nepaprastas jo energingùmas DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuždesys — kuždesỹs sm. (3b) DŽ 1. kuždėjimas, šnibždesys: Tas jo kuždesys toks ypatingas, kad Petrui bematant nulakstė miegai V.Myk Put. Iš užu sienos jį pasiekė vos girdimas kuždesys rš. Energingas moters balsas greit nutildė salės kuždesį rš. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagarsėti — intr. 1. pasigirsti, nuaidėti: Staiga miške pagarsėjo šūvis rš. 2. DŽ garsiam, žinomam pasidaryti: Šeputa buvo pagarsėjęs puikus darbininkų organizatorius, energingas ir narsus draugas rš. Namai jau pagarsėję, bet tu juos dar daugiau išgarsinsi I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papuikuoti — intr. BŽ457 pabūti kiek puikiam, išdidžiam, pasididžiuoti: Bent kartelį mokytojas nepapuikavo užeiti rš. Panešiok, sesele, rūtų vainikėlį, pažiūrėk – žalumas rūtų vainikėlio, pažiūrėk – švelnumas šilko kasnykėlio, papuikuok, sesele, da vieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • protestas — protèstas sm. (2) TrpŽ 1. energingas prieštaravimas, griežtas smerkimas kieno nors veiksmų, laikomų neteisingais: Poemoje reiškiamas karštas protestas prieš feodalinę santvarką (sov.) rš. 2. teis. oficialus atitinkamų teismo ir prokuratūros… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”